Connect with us

Ekonomi

Yine yapılandırmada değişiklik! Resmi Gazete’de yayımlandı

Borçluya ilişkin yükümlülüklerin tekrar yapılandırılmasına karar verilmeden evvel, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ait bir …

Borçluya ilişkin yükümlülüklerin tekrar yapılandırılmasına karar verilmeden evvel, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ait bir kıymetlendirme yapılacak. Bu kıymetlendirme sonucunun uygun bulunması halinde borçlular yine yapılandırma kapsamına alınabilecek.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun(BDDK) bahis ile ilgili Yönetmelik değişikliği Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, Yönetmeliğe eklenen bir fıkra ile Bankalar, donuk alacakların sınıf değişikliğine ait kriterlerini yazılı hale getirerek kontrole hazır bulunduracaklar.

Borçluya ilişkin yükümlülüklerin yine yapılandırılmasına karar verilmeden evvel, bankalarca borçlunun geri ödeyebilme kapasitesine ait bir kıymetlendirme yapılacak. Bu kıymetlendirme sonucunun uygun bulunması halinde borçlular yine yapılandırma kapsamına alınabilecek.

Yönetmelik uyarınca “Beşinci Grup-Zarar Niteliğindeki Krediler” altında sınıflandırılan ve borçlunun temerrüdü nedeniyle ömür uzunluğu beklenen kredi ziyanı karşılığı yahut özel karşılık ayrılan kredilerin geri kazanılmasına ait makul beklentiler bulunmayan kısmı, bu kümede sınıflandırılmalarını takip eden birinci raporlama devrinden (ara periyot yahut yıl sonu raporlama dönemi) itibaren TFRS 9 kapsamında, borçlunun durumuna mahsus olarak bankaca uygun görülen mühlet zarfında kayıtlardan düşülür. Bu kapsamda bankaca belirlenen mühletin gerekçelendirilerek kayıt altına alınması ve kontrole hazır bulundurulması zarurî olacak.

Tıpkı Yönetmeliğin 13 üncü unsurunun birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki alt bentler eklenmiş ve birebir fıkranın (c) bendinin (2) ve (5) numaralı alt bentleri aşağıdaki biçimde değiştirildi:

“10) Türkiye Eser İhtisas Borsası A.Ş.’de süreç gören elektronik eser senetlerini,

11) Devlet takviyeli ticari alacak sigortası poliçelerini,

2) Türkiye Eser İhtisas Borsası A.Ş.’de süreç gören elektronik eser senetleri dışındaki emtiayı temsil eden değerli evrak ile rehinli her türlü emtia ve menkulleri,”

5) Devlet takviyeli ticari alacak sigortası poliçeleri dışındaki ticari alacak sigortası poliçelerini,”

3 YIL İÇİNDE ELDEN ÇIKARACAK

Bankalar, alacaklarından ötürü edindikleri emtia, gayrimenkul, paydaşlık hisseleri ve öbür varlıkları, ilgili Türkiye Muhasebe
Standartlarına nazaran muhasebeleştirecek.

Bankalar alacaklarından ötürü edindikleri emtia, gayrimenkul, iştirak hisseleri ve öbür varlıkları edinim tarihinden itibaren üç yıl içerisinde elden çıkaracak. Şura bu süreyi değiştirmeye yetkili olacak.

Alacaktan ötürü edinilecek emtia, gayrimenkul, paydaşlık hisseleri ve başka varlıklar için edinim tarihinden evvel Kredi Riski Azaltım Tekniklerine Ait Tebliğ’de belirtilen temel ve adaplara nazaran gerçeğe uygun bedel tespiti yapılacak. Alacaktan ötürü edinilmiş emtia, gayrimenkul, paydaşlık hisseleri ve öteki varlıklar, kredi borcuna mahsuben hesaplanan meblağ ile gerçeğe uygun kıymetinden satış maliyetleri düşülmüş meblağdan düşük olanı üzerinden kayda alınacak.

Yorum Yap

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.